Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van GOsamen, adviesbureau voor gebiedsontwikkeling en omgevingsrecht

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen GOsamen en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer GOsamen andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de eventuele aanvullende en/of gewijzigde en/of vervolgopdrachten van de Opdrachtgever (s).

Artikel 3.          Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van GOsamen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.
 2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan GOsamen een opdracht verstrekt, is GOsamen pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht GOsamen niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Aanbiedingen, offertes, en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

Artikel 4.          De Dienst

 1. GOsamen verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 2. GOsamen zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft GOsamen het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van GOsamen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
 4. GOsamen is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

Artikel 5.          Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan GOsamen alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die GOsamen nodig heeft om de Diensten te verrichten.
 2. GOsamen mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. GOsamen is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6.          Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald of wordt in overleg tussen GOsamen en Opdrachtgever bepaald.
 2. Het is GOsamen toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. GOsamen is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
 3. De Opdrachtgever mag de Overeenkomst tussentijds beëindigen, waarbij een opzegtermijn van ten minste 2 maanden geldt.
 4. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 5. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat GOsamen in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door GOsamen zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 6. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal GOsamen vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7.          Vergoeding en Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, zal het honorarium voor de verrichte diensten worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief vermeerderd met BTW en verschotten (waaronder doch niet uitsluitend: griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten,kosten van uittreksels en akten en kosten van ingeschakelde deskundigen).
 2. In beginsel wordt maandelijks gefactureerd. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij GOsamen hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
 4. GOsamen heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief jaarlijks per 1 januari te verhogen.

Artikel 8.          Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan GOsamen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever.
 2. Alle door GOsamen verstrekte stukken, zoalsadviezen en notities enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van GOsamen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9.          Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele (beroeps)fouten, schade of kosten, hoe ook genaamd en hoe ook bestaand, van GOsamen c.q. de door haar betrokken derden, is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van GOsamen beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of nalatigheid van GOsamen.
 5. GOsamen is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

Artikel 10.          Geheimhouding en privacy

 1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Beide Partijen verplichten zich over en weer om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven.

Artikel 11.          Varia

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van GOsamen aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar GOsamen gevestigd is.